ബുക്ക് റിവ്യൂ - നോഹയുടെ പറവകള്‍

പ്രണയവും പ്രളയവും മനസ്സില്‍ നിറയ്ക്കുന്ന ആധികള്‍.

ബുക്ക് റിവ്യൂ 
നോഹയുടെ പറവകള്‍
പ്രണയവും പ്രളയവും മനസ്സില്‍ നിറയ്ക്കുന്ന ആധികള്‍. മുന്നാറിന്റെ മനോഹാരിതയിലേയ്ക്ക് കയറിപ്പോയ പ്രണയിനികള്‍.
 

More from Local

Latest Local News